8.1. Жамиятнинг  хисоб-китоби ва хисоботлари Узбекистон Республикаси конунчилигида  белгиланган тартибларга мувофик юритилади.

8.2.    Хужалик йили календарйилихисобланади. Биринчихужалик йили жамият руйхатидан  утказилгандан сунг  бошланади ва жорий йилнинг 31 декабрда якунланади.

8.3.    Жамият молия –хужалик фаолияти солик ва молия органлари томонидан уларнинг ваколатлари доирасида , агар зарур булса шартнома асосида мустакилаудиторлик фирмаси томонидан амалга оширилади.