2.1 Жамиятнинг максади уз Низомига мувофик тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш оркали фойда олиш ва капиталини купайтиришдан иборат.


2.2 Жамиятнинг вазифаси кимматли когозлар бозори профессионал катнашчилари, шунингдек чет эллик катнашчиларига депозитарий фаолияти, трансфер-агент еки инвестиция воситачиси ва инвестиция маслахатчиси фаолияти ва шуларга мос бошка амалдаги конунчиликка асосан бошка фаолият курсатишдан иборат.

2.3 Жамият кимматли когозлар бозорини барча тоифадаги катнашчиларига:
кимматли когозлар эмитентлари, пенсия фондлари, сугурта компаниялари ва бошка институцион инвесторларга, давлат муассасаларига, хусусий инвесторларга, кимматли когозлар бозорида инвестиция воситачиси ва кимматли когозларнинг бошка сакловчиларига, савдо тармоклари, андеррайтинг компанияларига хизмат курсатади.

2.4 Жамият куйидаги фаолият турларини амалга оширади:
•    Кимматли когозларни саклаш, уларга бўлган хукукларни хисобга  олиш ва тасдиклаш бўйича хизматлар курсатиш;
•    мижозларнинг кимматли когозларга эгалик хукуки хисобини юритиш;
•    сакланаётган ёки хисоби юритилаётган кимматли когозларга эгалик хукуки хисобини юритиш;
•    уз мижозлари (эмитентлар)нинг кимматли когозларни чикаришларида хизмат курсатиш ва хисобини олиш;
•    чикарилган кимматли когозларни жойлаштиришда кимматли когозларга обуначилар хисобини олиб бориш;
•    дивидендларни хисоблаш ва ёзиш;
•    мижозлар топширигига биноан кимматли когозларни етказиб бериш оркали даромад олиш;
•    уз мижозлари топширигига мувофик кимматли когозларни бошка депозитарийлараро утказишларни амалга ошириш;
•    ташкилотлар-корреспондентлар хисобини очиш ва уларни юргизиш;
•    мижозлар топширигига мувофик кимматли когозларни учинчи шахсларга бериш (утказиш);
•    уз мижозлари топширигига кура кимматли когозлар эгаси номидан ишончли вакил булиш;
•    кимматли когозлар эгалари реестрини шакллантириш билан боглик топширикларни кимматли когозлар эмитентидан Марказий депозитарийга ва унга асосан шакллантирилган реестрни эмитентга етказиш;
•    уз мижозлари учун хисоб юритиш тармогига киргизилган маълумотларга аналитик ва статистик ишлов бериш;
•    инвестиция маслахатчиси хизматларини курсатиш;
•    кимматли когозларни номинал сакловчиси хизматини курсатиш;
•    кимматли когозлар билан битимларни руйхатга олиш;
•    трансфер-агент еки инвестиция воситачиси фаолияти;
•    кимматли когозлар бланкаларини инкассация килиш ва ташиш;
•    кимматли когозлар бланкаларини хакикийлигини текшириш;
•    кимматли когозлар бланкаларини тайёрлашда воситачилик хизматини курсатиш;
•    депозитарий технологиялари, шунингдек кимматли когозлар бозорини ривожлантириш учун технологияларни такомиллаштириш ва ривожлантириш борасида илмий изланиш ва тажриба - конструкторлик  ишларини ташкил килиш ва олиб бориш;
•    депозитарий фаолиятини таъминлаш учун телекоммуникация ва компьютер тармоклари ташкил килишда катнашиш;
•    ноширлик фаолияти билан шугулланиш, урнатилган ахборот маълумотномалари, методик кулланмалар, дарсликлар, реклама проспектлари, буклетлар ва фонд бозори масалалари буйича бошка нашриётчилик фаолиятини амалга ошириш;
•    компьютер дастурларини ишлаб чикариш ва саклаш;
•    илмий-техник ва бошка адабиётларни  бошка тиллардан давлат тилига таржима килиш;
•    савдо воситачилик фаолияти.

2.5 Жамият хайрия фаолиятини амалга ошириш хукукига эга.

2.6 Жамият махсус лицензия талаб килинадиганфаолиятларни, уни олгандан сунг амалга оширади

2.7 Жамият Узбекистон Республикаси конунчилида таъкикланмаган бошка фаолият турлари билан шугулланиш хукукига эга.