7.1 Жамиятни бошкаруви олий ва ижроия органларидан иборат.

7.2 Жамият таъсисчиларининг умумий йигилиши олий бошкарувчи органи хисобланади.

7.3 Жамият таъсисчиларининг умумий йигилиши зарур холларда, лекин бир йилда камида икки марта чакирилади. Жамиятнинг умумий хисобдан йигирма фоизидан ошик овозга эга булган катнашчилари  хохлаган пайтда ва хохлаган масала юзасидан навбатдан ташкари умумий йигилишни чакиришни талб килиш хукукига эга. Агар  Жамият раиси 20 кун мобайнида  ушбу талабни бажармаса, талаб килувчилар узлари йигилишни чакириш хукукига эгадирлар.


7.4. Таъсисчиаларнинг умумий йигилиши Жамият фаолиятида умумий рахбарликни амалга оширади,мувофиклаштиради, назорат килади ва жамият ижрожи директорини 1(бир) йилга тайинлайди. Ижрочи директор кайта тайинланиши мумкин.

7.5. Умумий йигилиш бир йил муддатга уз Раисини сайлайди.

7.6. Йигилиш раиси баённома юргизишни ташкил килади. Баённомалар китоби хар кандай вактда жамият Таъсисчиларига такдим килиниши лозим. Улар талабига мувофик баённомалар китоби тасдикланган кучирмса берилади.

7.7. Таъсисчилар умумий йигилишининг мутлок ваколатларига куйидагилар киради:
•    Жамият Низомига узгартириш киритиш тугрисида Карор кабул килиш;
•    Жамиятни   ишлаб чикариш-хужалик фаолияти буйича режа ва хисоботларни тасдиклаш, лавозимлар жадвалини тасдиклаш ;
•    Бадалларни бериш микдори ва тартибини белгилаш;
•    Жамият Низоми ва Таъсис шартномасига мувофик янги таъсисчиларни тасдиклаш ва кабул килиш, жамият таркибидан таъсисчиларни чикариш;
•    Жамиятни мансабдор шахсларнини мулкий жавобгарликка тортиш тугрисида карор кабул килиш;
•    Жамият фаолиятини тугатиш ва пул  маблаглари мол-мулкни таксимлаш тугрисидаги масалаларни хал килиш;
•    Тугатиш комиссиясини тайинлаш ва тугатиш балансини тасдиклаш.

7.8. Умумий  йигилишда таъсисчилар ёки уларнинг вакиллари умумий овоз берувчиларнинг  3 / 4 кисмига эга булган булса,  умумий йигилиш ваколатли хисобланади.

7.9. Таъсисчилар Жамият умумий йигилишини утказиш жараёнида уз хукукларини ишончнома асосидабошка таъсисчи ёки жисмониё шахсга беришхукукига эгадирлар.

7.10. Йигилиш,одатда, масалаларни уз мажлисларида куриб чикади. Суров усули билан карор кабул килишга йул куйилади.Бундай холда, карор лойихаси куриб чикилиб, ово бериладиган масалалар таъсисчиларга жунатилади, улар эса ёзма равишда уз карорларини  берадилар. Охирги овоз бериб жунатадиган таъсисчидан хабарни олинган кундан бошлаб узоги билан 10 кун мобайнида барча Таъсисчиларга  умумий йигилиш Раиси томониданкарор кабул килинганлиги тугрисида билдирилади.

7.11. Жамиятнинг хар бир таъсисчиси умумий йигилишбошланищшидан 25 кун олдинги муддатни риоя килган холда хар кандай масалани йигилишда куриб чикилишини  талаб килиш хукуига эга.

7.12. Жамият умумий йигилиш кун таритибига куйилмаган  масалалар  буйича карор кабул килиш хукукига эга эмас. Кун   тартиби таъсисчиларга умумий йигилиш бошланишидан етти кун олдин жунатилади ёки хабар килинади.

7.13. Белгиланган тартибда чакирилган умумий  йигилиш  барча таъсисчилар томонидан чакирилган хисобланади ва унинг амаодаги конунчилик ва ушбу Низомга мувофик кабул килган карори барча таъсисчиланучун мажбурийдир.

7.14.Умумий йигилишда карорлар оддий купчилик овоз билан кубул килинади.

7.15. Жамиятнинг ижрочи органи жамиятнинг Бош директори хисобланади.
Бош директор куйидаги вазифаларни бажаради:
•    Узига берилган хукуклар доирасида жамият номидан якка бошчидлик асосларидажамиятнинг жорий фаолиятини оператив-хужалик бошкаради;
•    Жамият мол-мулки ва маблагларига фармоиш беради, жамияттомонидан юридик ва жисмоний шахслар билан узаро алокалардавакиллик килади, жамият номидан  шартнома, контракт ва келишувлар тузади, ушбу  муаммоларни амалга ошириш учун ишончнома беради;
•    Жамиятномидан ишончномасиз харакат килади, унининг манфаатларини ташкилотлар, корхоналар, фирмаларда химоя килади;
•    Ишга кабул килинаётган фукаролар биланконтракт тузади;
•    Амалдаги конунчилмкка риоя килган холда, жамиятнинг фаолияти юзасидан буйруклар, фармоишлар, йурикномалар ва бошка далолатномалар чикаради;
•    Жамият булимларини мувофиклаштириш тугрисида тартибларни, ходимларни вазифаларни ва ички тартиб коидаларини тасдиклайди, жамият ходимларини  вазифаларига тайинлайди ва вазифаларидан озод килади;
•    Жамия умумий йилиши томонидан тасдикланган лавозимлар жадвалига мувофик ходимлар ойлик иш хаки микдорини белгилайди, лавозимлар жадвалиданташкари ишга жалб килинган мутахасисларга иш хаки тулаш тартиби  ва микдорини аниклайди, жамиятда урнак курсатган ходимларини рагбатлантиради ва интизомий  жазо чораларни куллайди;
•    Амалдаги конунчиликка мувофик  жамият  номидан  ташкилотлар  ва фукароларга нисбатан даъво килиш учун карор кабул килади;
•    Жамият Низоми ва Таъсисчилар шарномасидан белгиланган ваколатлар доирасида  жамият фаолиятига масалаларни куриб чикади ва карор кабулкилади.

7.16. Директор Жамият фаолияти натижаларига жавобгар булади.

7.17. Жамият назорат органи Тафтиш комиссияси хисобланади. Тафтиш комиссияси Жамият умумий йигилиши томонидан, унинг аъзолари хисобидан 3 киши микдорида ташкил килинади. Директор тафштиш комиссияси аъзоси булиши мумкин эмас.

7.18. Тафтиш комиссияси текшириш якунларга кура  натижаларни жамият ижрочи  органи ва умумий йигилишга такдим этади.

7.19. Тафтиш комиссияси йиллик хисобот ва балансга кура хулоса беради. Ушбу хулосасиз Жамият баланси таъсисчилар умумий йигишида тьасдикланиши мумкин эмас.

7.20. Агарда жамият манфаатларига хавф солинса ёки жамият мансабдор шахслар харакатларида суистеъмолликлар йул куйилгани аникланса Тафтиш комиссияси таъсисчиларнинг  навбатдан ташкари  умумий йигилишини чакиришга мажбур.

7.21. Жамиятнинг бошкарувчи ва назорат органларини ваколатлари, хукуклари ва карор кабул килиш регламенти (чегаралари), жамият Низоми ва Регламентининг ушбу органлари тугрисида ичкитартиблари билан аникланади.