9.1. Жамият  фаолияти куйидаги холатларда тухталиши мумкин:
•    жамият  таъсисчиоарининг умумий йигилиши карорига асосан;
•    жамият банкротга (инкирозга) учраса хамда жамият томонидан конунчилик доимий ёки купол равишда  бузилса суд карорига асосан;
•    уни кушилиши, ажралиши, кайта ташкил этилиши сабабли тугатилса ёки кайта курилса. Жмиятни кайта куришда таъсис хужжатларига ва давлат руйхатидан утказиш реестирига тегишли узгартиришларкиритилади. Жамиятни кайта курилганда унинг хукук ва мажбуриятлари ворислик килувчига утади.


9.2. Жамиятни тугатиш таъсисчилар умумий йигилишида тайинланган тугатиш комиссиями томонидан амалга оширилади, агар жамиятни фаолиятини тухтатиш тугрисида суд карори чикарилса, ушбу орган томонидан  тайинланган тугатиш комиссияси томонидан амалга оширилади.  Тугатиш комиссияси  тайинланган   пайтдан бошлаб жамиятни бошкариш буйича барча ваколатлар унга утади.

9.3. Жамият хисобидаги пул маблаглари, шу жумладан унинг мол-мулкини сотишдан олинган тушум хам, бюджет, кредиторлар  ва  жамият ходимлари билан хисоб-китоблар  амалга оширилгандан сунг таъсисчиларни  Низом фондига куйган улушларига мутаносиб равишда таксимланади.

9.4. Тугатиш комиссияси  жамият, унинг  таъсисчилари, шунингдек учинчи  шахслар олдида  амалдаги конунчиликка  мувофик  мулкий  жавобгарликни олиб боради.

9.5. Жамиятни тугатилган деб хисобланиши хамда юридик шахс сифатида тухталиши бу хакида давлат руйхати утказиш реестрида учирилган пайтдан бошлаб хисобланади.

9.6. Жамият фаолиятини тугатиш билан боглик харажатлар унинг уз маблаглари хисобидан  копланади.